Innlegg

Uke 31: Datasentre, hydrogenproduksjon og fyllestasjoner

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Sommerferie til tross, det skjer mye i hydrogenmarkedet. Datasentre har et stort energiforbruk verden over. Denne uken har Power Innovations og Microsoft rapportert om vellykket testing av hydrogendrevne datasentre med 48 timer sammenhengende drift. Det planlegges et 10 MW anlegg i Spania, samtidig som det undersøkes for industriklynge og verdikjede i nabolaget Portugal. Til slutt kan vi lese om planlegging av et nettverk for hydrogenstasjoner i Australia og at et norsk teknologiselskap vil benytte forlatte gassreservoarer til hydrogenproduksjon.

 

Ny rekord for hydrogendrevet datasenter

Power Innovations, et selskap innen energiløsninger, har driftet et datasenter i 48 timer ved bruk av  hydrogendrevne brenselceller. Dette er ny rekord for selskapet. Selskapet ønsker å vise at hydrogen kan være en levedyktig, langvarig og utslippsfri løsning til datasentre.

I USA brukes det 90 milliarder kWh elektrisitet per år. Gjennom forsøket har Power Innovations vist at hydrogendrevne brenselceller kan levere pålitelig og off-grid elektrisitet, og de kan brukes over en lengre tidsperiode som både hoved- og reserveforsyning av elektrisitet. Brenselcellene er et rent alternativ til diesel-aggregater.


 

Microsoft utforsker også muligheten for hydrogendrevne datasentre

Microsoft sine datasentre over hele verden krever betydelige mengder energi. Selskapet sier de ønsker å utforske flere karbonfrie teknologier som hovedforsyning, reserveforsyning og energilagring for datasentrene. De ønsker også å investere i klimaløsninger som trenger kapital gjennom Climate Innovation Fund. Microsoft har i tillegg avslørt at også de har gjennomført testing av hydrogendrevne datasentre i 48 sammenhengende timer.

Testing av brenselceller er en milepæl mot det overordnede målet om å være karbonnegativ innen 2030. I tillegg vil Microsofts daglige leder Lucas Joppa representere selskapet i Hydrogen Council, et globalt initiativ for ledende selskaper innen energi, transport og industri for å få fart på hydrogenøkonomien.

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Kilde: Microsoft


 

10 MW hydrogenanlegg i Spania

Energiselskapet Iberdrola og den kjemiske gruppen Fertiberia ønsker å bruke 150 millioner euro for å bygge en 100 MW solpark, 20 MWh litium-ion batterilagringssystem og en 20MW elektrolysør. Anlegget vil kunne produsere 720 tonn per år, som tilsvarer en daglig produksjon på i underkant av 2 tonn hydrogen.

Selskapene hevder prosjektet vil bli det største i Europa per dags dato. Anlegget skal bygges i Puertollano i Spania, og vil bli brukt i gjødselproduksjon ved Fertiberias eksisterende gjødselfabrikk. Hydrogenanlegget vil være i drift innen 2021.


 

Mulighet for industriklynge og verdikjede i Portugal

Som en del av prosjektet H2Sines, går de europeiske selskapene EDP, Galp, Martifer, REN og Vestas sammen for å evaluere muligheten for en industriklynge i Sines i Portugal. Selskapene har signert et memorandum for å undersøke mulighetene for å skape en verdikjede for hydrogeneksport fra Sines til Nord-Europa.

Hydrogenet vil også bli brukt nasjonalt i industri- og transportsektoren, i tillegg til at det skal injiseres i naturgassnettverket. I den første fasen skal det bygges et pilotanlegg på 10MW, som på sikt vil få kapasitet på 1 GW. Prosjektet er i tråd med målene som ble satt i den portugisiske hydrogenstrategien. Selve produksjonsanlegget har blitt omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering.


 

Infinite Blue Energy planlegger hydrogennettverk i Australia

Infinite Blue planlegger et nettverk av hydrogenstasjoner langs hovedveiene i Øst-Australia. Selskapet vil levere grønt hydrogen til NewVolt Infrastructure som en del av en ny avtale mellom partene. Nettverket vil bestå av 17 fyllestasjoner og vil bli fordelt mellom Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaine. Det vil i tillegg bli mulig å lade elektriske kjøretøy på hydrogenstasjonene.


 

Norsk teknologiselskap jakter 200 millioner

Det norske teknologiselskapet Hydrogen Source planlegger å hente inn 200 millioner kroner for å teste og kommersialisere en metode for å fremstille hydrogen fra forlatte gassreservoarer. Selskapet har drevet laboratoriearbeid i ti år og skal nå teste teknologien i større skala.

Teknologien går ut på å utvinne hydrogen fra gassreservoarer på slutten av reservoarets levetid. Når hydrogen blir utvunnet i gassreservoar, vil forurensende bigasser og CO2 bli liggende i reservoaret mens hydrogenet stiger opp. Testingen vil foregå i 2021 og 2022 i Nord-Amerika, og selskapet har et mål om å levere hydrogen innen 2023 eller 2024.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Potensial for økt hydrogenproduksjon i Norge – gjennomgang av de to siste ukene

Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Nyhetsbrevet er tilbake etter en liten påskeferie, og vi oppsummerer nyhetene fra de to siste ukene. Ikke alle har hatt ferie: Greensight har gjennomført en mulighetsstudie som viser at det mulig å utløse et hydrogenmarked i Norge og Sverige ved hydrogenproduksjon i Meråker. I ukens nyheter kan vi lese flere norske saker, og det er ikke bare i Trøndelag man kartlegger mulighetene for hydrogenproduksjon. Til slutt ser vi på noen internasjonale nyheter og gir deg svaret på hvordan emojier kan promotere hydrogenteknologi.

Stiftelse av hydrogenselskap i Meråker

Arbeidsutvalget for hydrogen i Meråker har invitert til stiftelsesmøte for et nytt selskap, Meråker hydrogen AS. Rådmannen skriver i saksframlegget at teknologien er framtidsrettet, og den kan tilføre Meråker nye arbeidsplasser den dagen prosjektet blir realisert.

En studie fra Greensight har vist at det er mulig å opprette verdikjeder for hydrogen i Sverige og Norge basert på konkurransedyktig hydrogen fra Meråker kommune i Trøndelag. Den aktuelle lokasjonen for hydrogenproduksjon er en gammel smelteverkstomt på Kopperå som Meråker næringspark disponerer.

Meråker kommune har et betydelig kraftoverskudd fra vannkraftproduksjon. I dag blir kraften eksportert til resten av Trøndelag, men begrensninger i overførings- og innmatingskapasitet på linjenettverket fører til at kraft går tapt. Greensight sine analyser har vist at det bør etableres en produksjonskapasitet på minimum fire til fem tonn/døgn (~10MW) for å kunne produsere konkurransedyktig hydrogen.

Både E14 og Meråkerbanen mellom Trondheim og Östersund går gjennom Meråker kommune. På norsk side har Trøndelag fylkeskommune planer om utslippsfrie hurtigbåter, i tillegg til at landtransportsektor, tog og havbruksnæring er aktuelle aktører Det kanskje mest interessante potensialet er likevel levering til svensk side. I Jämtland er det stor interesse for hydrogen, der et konkret prosjekt er aktuelt: Baneeier av Inlandsbanan vurderer hydrogen som et aktuelt drivstoff, noe som vil gi et døgnforbruk på 15 tonn H2. Inlandsbanan passerer gjennom nevnte Östersund, 180km fra Meråkerbanen fra Kopperå. Dette stiller Kopperå i en god posisjon som framtidig leverandør av hydrogen til Inlandsbanan.

hydrogen meråker

Kart over det aktuelle området for hydrogenproduksjon.


 

Kan trenge 80 MW til hydrogenproduksjon på Vestlandet

Et konsortium bestående av BKK, Equinor og Air Liquide planlegger å levere hydrogen til hurtigbåter, ferger, containerskip og cruiseskip på Vestlandet. BKK Nett har i den forbindelse bestilt en nettkapasitet på 30MW på Mongstad i Lindås kommune nord for Bergen. Målet er å kunne starte levering av hydrogen i Bergensområdet i 2024. Prosjektet er nå i konseptvalgfasen.

Nettkapasiteten på 30MW er bare en start, og konsortiet ser på muligheter for å skalere opp kapasiteten til 80 MW i løpet av noen år. 80 MW med 8000 brukstimer vil utgjøre et årlig forbruk på over 600 GWh.

Bergen regnes som en godt egnet lokasjon for hydrogenproduksjon ettersom den maritime aktiviteten er stor i byen. Konsortiet vurderer også om Husnes i Kvinnherad kommune kan være egnet for produksjon. På sikt er målet å transportere hydrogenet i flytende form i containere med skip til både Trondheim, Stavanger, Oslo og andre steder for videre distribusjon til kunder.


 

Utredelse for solcelleanlegg på NEL-bygg

Herøya Industripark AS har igangsatt et forprosjekt som skal undersøke om det er mulig og lønnsomt å bygge et solcelleanlegg på taket av bygget der NEL skal starte pilotanlegg for elektrolyseproduksjon i 2021. Anlegget har potensiale til å produsere nok energi til å drifte en av NELs produksjonslinjer. Det er Sweco som skal gjennomføre forstudiet.

Taket på NEL-byggene har et areal på omtrent 15 000 kvadratmeter. Sweco skal vurdere om bygget er egnet for et solcelleanlegg, komme med forslag til tekniske løsninger og se på økonomien i prosjektet. De begynner arbeidet med rapporten etter sommeren, og rapporten forventes ferdigstilt i løpet av et par måneder.

Selve solcelleanlegget kan bli mellom 10 000 og 11 000 kvadratmeter og vil bli et av de største solcelleprosjektene i Norge. NEL skal produsere hydrogenelektrolysører, utstyr som produserer hydrogen, i det aktuelle bygget.

NEL-bygget vil være et pilotprosjekt. Dersom prosjekter er vellykket, har Herøya Industripark mellom 40 og 50 tusen kvadrat med takflater som potensielt kan bli benyttet til energiproduksjon.

NEL-bygg hydrogen elektrolysør solcelle

Taket av NEL-bygget i Herøya Industripark AS. Kilde: Herøya Industripark AS


 

Godkjent utbyggingsplan for Hywind Tampen

Olje og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Dette vil bli verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år.

Vindparken vil ligge 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaksplattformene, med havdyp på 260 til 360 meter. Omlag en tredel av gasskraften på plattformene skal erstattes med fornybar vindkraft. Det vil bli installert 11 flytende vindturbiner på åtte megawatt hver. Dette vil gi en reduksjon på 200 000 tonn CO2 årlig.

Totale investeringer for prosjekter er anslått til å være 4,8 milliarder kroner. Enova vil betale 2,3 milliarder av dette, mens Næringslivets NOx-fond støtter prosjektet med 566 millioner kroner. Selskapene som deltar i prosjektet er Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Wintershall Dea Norge AS og Vår Energi AS.


 

Fornybar energi hovedkilden til elektrisitet i Storbritannia

Fornybar energi var Storbritannias hovedkilde til elektrisitet i det første kvartalet av 2020. Fornybarandelen var på hele 45 prosent av all elektrisitetsproduksjon og slår dermed den fossile elektrisitetsproduksjonen, som inkluderer kull og gass.

Gasskraftverk og kull produserte henholdsvis 29,1 og 3,7 prosent av elektrisiteten. De resterende andelene kom fra kjernekraft (15,3 prosent) og import (7,3 prosent). Flere faktorer bidro til at fornybarandelen var størst i første kvartal. Værforholdene har vært gode for produksjon fra vindenergi, samtidig som koronapandemien har ført til en nedgang i etterspørsel av elektrisitet i mars. Likevel viser trenden og ytterligere utbygging av havvind at energimiksen for første kvartal etterhvert vil bli den nye normalen.


 

Koreas første demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen

Doosan Heavy Industries & Construction og Changwon Industri Promotion Agency har inngått et samarbeid for å bygge et demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen sør i Changwon. Anlegget vil produsere fem tonn flytende hydrogen og vil koste 1,8 millioner dollar.

For å få hydrogen fra gass til flytende form, må det kjøles ned til 253˚C i en kompleks prosess. Flytende hydrogen har mye høyere energitetthet enn hydrogen på gassform, som gjør at det kreves et mye mindre volum for den samme energimengden.


 

Installasjon av 10MW Elektrolysør i Australia

Stanwell Corporation planlegger å installere en 10 MW eller større hydrogenelektrolysør i Rockhamton, Australia. Installasjonen skal bygges i nærheten av et eksisterende kraftverk som gir muligheter til hydrogenproduksjon på stedet.

Prosjekter inkluderer en studie som vil undersøke om Stanwell kan bruke elektrolysøren til å produsere hydrogen på en måte som er økonomisk og teknisk gjennomførbar. Selv om elektrolysøren vil bli lokalisert ved et eksisterende kraftverk, vil det bli brukt grønn elektrisitet gjennom en kraftkjøpsavtale eller ved elsertifikater.

Studien vil også se på kommersielle muligheter for hydrogen, blant annet flytende hydrogen, salg av gass og hydrogen i gassturbiner eller brenselceller for elektrisitetsproduksjon. Nærheten til Gladstone havn gjør det mulig å levere hydrogen nasjonalt og internasjonalt.


 

70 millioner australske dollar til hydrogenprosjekter

Det satses på fornybar energi i Australia, og nå støtter energiministeren fornybar energi til hydrogenindustri. Selskaper som utvikler hydrogenprosjekter i kommersiell skala kan få tilgang til opptil 70 millioner australske dollar fra det offentlige. Kriteriet er at de bruker fornybar energi til å prosjektene.

Hydrogen er blitt valgt som en prioritert i myndighetenes veikart for teknologiske investeringer. Veikartet skal bidra til reduksjon av karbon og er en del av landets forpliktelse til Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.


 

Resirkulering av brenselceller

Per i dag er det ingen industrielle resirkulasjonsprosesser for brenselceller. Gjennom prosjektet «BReCycle» skal et forskningskonsortium anført av Fraunhofer IWKS utvikle et resirkulasjonskonsept for PEM brenselceller. PEM brenselceller brukes allerede i dag i hydrogendrevne biler og består av verdifull teknologi. Det vil være nødvendig å resirkulere brenselcellene når den tid kommer.

Konsortiet består av Fraunhofer IWKS, Proton Motor Fuell Cell GmbG, MAIREC Edelmetallgesellschaft mbH, Electrocycling GmbH og KLEIN Anlagenbau AG. Gjennom prosjektet skal konsortiet utvikle en resirkulasjonssyklus spesielt tilpasset PEM brenselceller. Hensikten med prosjektet er å utvikle et konsept som er bærekraftig, økonomisk effektiv og som bevarer mesteparten av råmaterialene.


 

Emojier kan promotere hydrogenteknologi

Emojier har kommet for å bli, og det finnes tusenvis av figurer som kan bruke i tekstmeldinger og i sosiale medier. Det som derimot ikke finnes enda, er hydrogen-relaterte emojier. Det er nå igangsatt en underskriftkampanje som ber Google, Facebook, Microsoft og Apple om å lage nettopp slike emojier. Argumentene er at emojiene kan skape nysgjerrighet i sosiale medier, promotere ideer og gi økt oppmerksomhet til hydrogenteknologier. Kunne du tenke deg å bruke hydrogenemojier? For å signere, klikk her.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no