Maritim sektor:

Utrulling av flytende hydrogen som drivstoff for skip på Vestlandet

Oppdragsgiver:
NCE Maritime CleanTech (Prosjektleder)
År:
2018 – pågående
Prosjektdeltaker(e):
NCE Maritime CleanTech, LMG Marin, Norled og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Kartlegging av de største barrierene for utrulling av flytende hydrogen som drivstoff for skip på Vestlandet, for så å videre definere samarbeidsaktører nasjonalt, samt kunnskapsmiljø som kan bistå videreutviklingen.

Kartlegging av hydrogen i Kvinnherad kommune

Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune
År:
2018 – pågående
Prosjektdeltaker(e):
Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Kartlegging av mulige bruksområder for hydrogen i Kvinnherad kommune, med hovedvekt på maritim utnyttelse for hurtigbåtsambandet mellom Rosendal og Bergen. Utredning av hydrogenforbruk, samspill med andre brukergrupper, plassering av infrastruktur og økonomiske analyser for hydrogenproduksjon.

Hydrogen i Bergen Indre Havn

Oppdragsgiver:
Hordalands Fylkeskommune
Gjennomført (år):
2018
Prosjektdeltaker(e):
Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Hordaland Fylkeskommune ønsker å kartlegge hva som trengs for å bunkre med hydrogen i Bergen Indre Havn. I denne kartleggingen har vi vurdert hvilken infrastruktur som trengs for å betjene et passasjerfartøy (Bergen-Selje), kystgående cruiseskip (Kystruta) og større havgående cruiseskip med hydrogenbunkring. Hvilke innsatsfaktorer som er nødvendig for å produsere hydrogen lokalt og hvilke utfordringer man må ta hensyn til i fremtidig arealplanlegging. Vi har også sett på regelverket for hydrogenbunkring.

Hydrogen til hurtigbåter i Trøndelag Fylkeskommune

Oppdragsgiver:
Trøndelag Fylkeskommune
Gjennomført (år):
2017-2018
Prosjektdeltaker(e):
Sintef og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet bestod av en kartlegging av hva som må gjøres på landsiden for å legge hurtigbåtsambadet Trondheim-Kristiansund om til hydrogendrift. I rapporten vurderer vi: · Arealbehov på kaianlegget i Trondheim, Brekstad, Sandstad og Kristiansund · Sikkerhetsreglement på land · Muligheter for lokalprodusert hydrogen ved kaianlegg og nødvendig produksjonsmengde · Behov for fremtidig utbedring av kraftnettet for å sikre tilstrekkelig kapasitet · Bunkringstid mellom avganger og vurdering av foreslåtte rutealternativ i ny kontraksperiode

Landtransport:

1000 hydrogen­lastebiler i Norge innen 2030

Oppdragsgiver:
Norsk Hydrogenforum
Gjennomført (år):
2018
Prosjektdeltaker(e):
Norsk Hydrogenforum og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
På oppdrag fra Norsk Hydrogenforum har vi undersøkt hva et strategisk samarbeid mellom sentrale transportaktører vil gjøre med kostnadsutviklingen på hydrogenlastebiler og prisen på hydrogen.

Hydrogen til tungtransport i Gloppen

Oppdragsgiver:
Gloppen kommune
Gjennomført (år): 2018 - Prosjektdeltaker(e):
Sogn og Fjordane Energi, Tine Meieri, Byrkjelo Kraft, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Gloppen kommune og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
For å redusere sine klimagassutslipp har Tine reservert to utgaver av den hydrogendrevne lastebilen Nikola, med plan om å sette dem i drift på strekningen Byrkjelo-Jæren. De er da avhengig av hydrogen som drivstoff, og prosjektet søker å utnytte naturgitte forutsetninger for hydrogenproduksjon lokalt på Byrkjelo i Gloppen kommune. Rapporten skal drøfte følgende elementer: · Forventet hydrogenbehov til lastebiler og kartlegging av øvrige brukere · Tilgang av nødvendig mengde kraft og vann, samt kartlegge besparelse på nettleie ved bruk av kraft direkte fra Byrkjelo Kraft · Valg av egnet hydrogeninfrastruktur, med beskrivelse av løsning, arealbehov og sikkerhetsregler · Mulig utnyttelse av oksygen og spillvarme · Utregning av potensiell salgspris for hydrogen produsert i Byrkjelo, gitt ulike produksjonsmengder · Kostnadssammenligning med dieseldrevne lastebiler på samme strekning · Innledende vurderinger for organisasjonsmodell Forprosjektet ble avsluttet med anbefaling om å trinnvis videreføre arbeidet i et hovedprosjekt.

Potensialet for midlertidige hydrogen­fyllestasjoner i Norge og Sverige

Oppdragsgiver:
Interregprosjektet The Blue Move for a Green Economy Gjennomført (år): 2018
Prosjektdeltaker(e):
Blue Move og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Små, flyttbare stasjoner kan være nøkkelen til å få fart på hydrogen i veitransporten. I rapporten har vi sett på potensialet for slike løsninger i Norge og Sverige.

Transport fra Glomfjord Hydrogen

Oppdragsgiver:
Glomfjord Hydrogen
Gjennomført (år):
2018-10-16
Prosjektdeltakere:
Greensight, Glomfjord Hydrogen, MLabs
Prosjektbeskrivelse:
Prosjektets formål var å utabeide en oversikt over kostnader nyttet til å transportere hydrogen fra Glomfjord til en rekke potensielle markeder i Nordland. Det ble hovedsakelig undersøkt kostnader knyttet til ulike transportløsninger på vei, men også gjort en vurdering av mulighetene for transport til sjøs. I sammenheng med prosjektet ble det utviklet en transportkalkulator for veitransport. Denne tar inn produksjonspris per kg (inkl. evt. investeringskostnad for transportmedium), transportkostnad per km. Man kan deretter velge startpunkt og destinasjon i Google Maps og kalkulatoren regner ut transportkostnad per km, samt total kostpris per km.

Kartlegging av hydrogen­muligheter i Sogn og Fjordane

Oppdragsgiver:
Sogn og Fjordane Fylkeskommune Gjennomført (år): 2017-2018
Prosjektdeltaker(e):
Greenstat og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
På oppdrag fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune og åtte kommuner i Sogn og Fjordane ble de beste produksjonslokalitetene, markedspotensialet og nødvendig planarbeid for å ta i bruk hydrogen kartlagt. Oppdraget omfatter kartlegging/rapport, to faglige workshoper med nøkkelpersonell og utvikling av ei verktøykasse for å vurdere hydrogenprosjekt.

Hydrogen­produksjon i tungtransport

Oppdragsgiver:
Miljøstiftelsen Zero
Gjennomført (år):
2017
Prosjektdeltaker(e):
Miljøstiftelsen Zero og Greensight Prosjektbeskrivelse: På oppdrag fra Miljøstiftelsen Zero utførte Greensight en analyse for når det blir lønnsomt å ta i bruk hydrogen som drivstoff i tungtransporten. Analysen ser både på kostnadsutviklingen for hydrogen som drivstoff, merkostnaden for hydrogenkjøretøy og hvilket volum som er nødvendig for å få ned kostanden på kjøretøyene. Sentralt i arbeidet står kartleggingen av hvor stort forbruk som trengs for å realisere lavest mulig produksjonspris for hydrogen. Som en del av arbeidet har man også kommet frem til hydrogenprisen for alle fylker i Norge. Metodikken som er brukt her kan benyttes for å sammenligne ulike lokasjoner for hydrogenproduksjon.

Lokal energilagring:

Hydrogen som reservekilde til energi

Oppdragsgiver:
Løvaas Maskin
Gjennomført (år):
2018
Prosjektdeltaker(e):
Løvaas Maskin, Solbære og Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Solbære ønsker på vegne av Løvaas Maskin å få vurdert bruken av hydrogen og brenselcelle som en alternativ energikilde for reserveleveranse og til å ta unna forbrukstopper/få jevnere forbruk fra det offentlige kraftnettet. En eventuell hydrogenløsning er basert på å utnytte overskuddskraft fra egen solenergiproduksjon.

Kommuner:

Energikartlegging av Osterøy kommune

Oppdragsgiver:
Osterøy kommune
Gjennomført (år):
2017/18
Prosjektdeltaker(e):
Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Kommunen ønsker å få kartlagt energibalansen i kommuens område for å identifisere fossile energibruk og muligheter for å effektivisere energibruken. Balansen danner grunnlag for en prioritering av konkrete målsetninger for reduksjon av bruk av fossil energi, samt konkrete anbefalinger av tiltak og prosjekter som kommunen kan sette i gang med for å få fart på grønn energiomstilling. Prosjektet er finansiert av Hordaland fylkeskommune.
 

Energikartlegging av Kvinnherad kommune

Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune
Gjennomført (år):
2017/18
Prosjektdeltaker(e):
Greensight
Prosjektbeskrivelse:
Kommunen ønsker å få kartlagt energibalansen i kommuens område for å identifisere fossile energibruk og muligheter for å effektivisere energibruken. Balansen danner grunnlag for en prioritering av konkrete målsetninger for reduksjon av bruk av fossil energi, samt konkrete anbefalinger av tiltak og prosjekter som kommunen kan sette i gang med for å få fart på grønn energiomstilling. Prosjektet er finansiert av Hordaland fylkeskommune.