hydrogenstrategi EU

Har du lyst til å få opp farten på omstillingen fra fossil til grønn energi?

Greensight er et ambisiøst selskap som leverer råd, analyser og beslutningsunderlag til offentlige og private virksomheter som ønsker å kvitte seg med fossile energiløsninger. Selskapet er et datterselskap av Greenstat og har siden starten i 2017 har jobbet med en rekke ulike problemstillinger for ulike kunder:

 • Hva skal til for å bygge en lønnsom verdikjede for flytende hydrogen til maritim sektor?
 • Hvordan bygge lokale markeder for hydrogen for å sikre lønnsom hydrogenproduksjon?
 • Hvilke områder og løsninger skal din bedrift/kommune prioritere for å få til rask og grønnsom omstilling?
 • Hvordan kan et øysamfunn bli selvforsynt med energi?
 • Hvilken type null/lavutslipps kjøretøy/fartøy bør din virksomhet velge?
 • Hvordan kan man på en enkel måte måle farten på grønn energiomstilling i Norge?

Vi har jobbet tett med alt fra klynger som NCE Maritime Cleantech til NEL hydrogen, og har mange spennende kunder, særlig innen hydrogensegmentet. Vi jobber tett med andre rådgivingsmiljø og har et stort nettverk vi kan dra veksler på. Greensight har per i dag spesialkompetanse innen transportsektoren og verdikjeden for hydrogen, men ønsker på sikt å tilby kompetanse innen alle relevante områder knyttet til grønn energi.

Vi er på jakt etter erfarne personer som er drivende dyktige faglig, engasjerte og selvgående – og som ønsker å være med på å bygge opp et effektivt og innovativt rådgivingsmiljø som tenker litt annerledes og som ser verdi, ikke bare i kroner og øre, men i mengden utslipp selskapet bidrar til å kutte.

Utover egenskapene over er/har du:

 • Master i ingeniørfag/økonomi eller annen relevant utdanning – og har minimum 3-5 års erfaring.
 • Dokumentert kunnskap om/erfaring med å jobbe med nye energiløsninger til transportsektoren og/eller kunnskap om hydrogen og biogass.
 • Dokumentert erfaring med å jobbe med problemløsning, forstå kundens behov og formidle en løsning på en enkel og lettfattelig måte.
 • En person som jobber effektivt og leverer kvalitet til oppsatte frister.
 • En person som ikke er redd for en utfordring og som kan trives i et hektisk og til tider uforutsigbart oppstartsmiljø.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på både norsk og engelsk.
 • Evne til å selge inn prosjekter/løsninger til potensielle kunder
 • Er du en dreven bruker av sosiale medier og har evne til å kommunisere i ulike kanaler er dette en fordel.

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige vilkår.
 • Utviklingsmuligheter og muligheten til å forme/bygge sin egen arbeidsplass.
 • Et godt arbeidsmiljø basert på grønne verdier med engasjerte medarbeidere som drar i flokk.
 • Mulighet for eierskap i selskapet om ønskelig.
 • Arbeidssted i Bergen sentrum – i et inspirerende og livlig kontorfelleskap.

Frist: 31.07.2019

Søknad og CV kan sendes til hilde@greensight.no

Kontakt Hilde Holdhus for mer informasjon om stillingen: hilde@greensight.no/+47 40203905

liquid hydrogen LH2

Norwegian future value chains for liquid hydrogen

liquid hydrogen LH2

Greensight participatied in a project where we investigated barriers for a future Norwegian value chain on liquid hydrogen for maritime use. 

The report is especially focused on volumes of LH2 for 3 vessel types: car ferries, high-speed   crafts   and   platform   supply   vessels   in   the   region   from   Rogaland   to Trøndelag. We have included two production methods of hydrogen in our scope: gas reformation using natural gas and electrolysis using electricity and water.

Availability of liquid hydrogen 

The most obvious barrier is the lack of access to liquid hydrogen produced in Norway. In addition to transportation costs, the current liquefaction capacity in Europe of 20 tons per day is far from the volumes needed. If just 25 percent of the energy consumption from the three vessel types is converted to hydrogen it would require 72 tons per day.

To achieve an effective distribution of larger volumes of LH2 along the coastline, bunkering vessels and/or tankers must be developed. In addition, there are no commercially available bunkering stations available for maritime use. Throughout the value chain, further work on regulations, standards and codes developed specifically for the maritime use of liquid hydrogen is needed.

Not yet competetive

From a price perspective LH2 today is not competitive with other fuels. Liquid hydrogen transported from Europe to Southern Norway has a retail price of about 15 Euro/kg, making the cost of delivered kWh to the propeller more than eight times higher than for marine gas oil. But through the application of existing technologies and establishment of large production and liquefaction facilities in Norway, a cost in the range of 3,5-7,5 Euro/kg is possible, making the cost per kWh competitive with bio-diesel realistic.

The project has been supported financially by the Hordaland County Council and led by NCE Maritime Cleantech – a cluster organization focusing on establishing sustainable innovation projects with commercial potential and working together for new clean maritime solutions. Research and analysis are done by cluster members Greensight and Norled, with support from project partners Equinor and Gasnor.

Read the report: Norwegian future value chains for liquid hydrogenh

Klimamål i 2030: Storbyene viser vei – men hva med fylkene?

Det er ingen tvil om at de største byene baner vei mot et grønnere Norge. Det viser en oversikt over overordende klimamål i landets ti største byer og alle landets fylker som Greensight har utarbeidet på oppdrag for Klimapartnere.

De fem største byene har tydelige og ambisiøse klimamål på mellom 80 og 100 prosent klimagassreduksjon. Øverst troner Bergen med mål om nullutslipp i 2030. Altså langt over de 40-45* prosentene som er de nasjonale målene.

Ikke bare er målene til de fem storbyene klare og ambisiøse, de er godt kommunisert og enkle å finne. Og klimaregnskapene viser at det fungerer, alle reduserer utslippene kraftig, med unntak av Tromsø.

Verre blir det når man går litt nedover på listen. Det er vanskelig å finne informasjon om byene i det hele har klimamål, og i flere tilfeller forholder man seg til gamle og utdaterte klimaplaner med uklare målsetninger.

Få fylker med plan

Flere fylker har tydelig vist at de går foran med ambisiøse, grønne prosjekter, som f.eks. med innføring nullutslippsferger på samtlige nitten fylkeskommunale samband i Hordaland.

Men det er få av fylkene som har egne overordnede målsetninger og klimaplaner utover de nasjonale, og i mange tilfeller er målene og planene ikke knyttet opp mot nasjonale mål og vil dermed ikke automatisk fange opp de gradvise endringene til en mer ambisiøs nasjonal klimapolitikk som Parisavtalen og forpliktelser til EU legger opp til. Det gjør at de fleste fylkenes mål raskt blir utdaterte,  f.eks. har ingen av fylkene med endringen i utslippskrav for ikke-kvotepliktig sektor fra Granavolden ærklæringen*.

Agderfylkene med sitt Veikart Agder, Akershus, Buskerud og Oslo er de eneste som har mer ambisiøse mål enn de nasjonale med henholdsvis 60 prosent og 55/50 prosent. De resterende har 40 prosents utslipssreduksjon som mål der det er eksplisitt, men ofte har de klimaplaner uten klare utslippsmålsetninger og i noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om fylkene har noen klimamål og ambisjoner om utslippskutt i det hele tatt.

*Norske utslippsmål: 40 prosent i kvotepliktig sektor, og etter Granavolden ærklæringen har man økt til 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

Kart over klimamålsetminger for de ti største byene og alle fylkene i Norge. Illustrasjon: Haltenbanken

Ikke glem søknadfristen for Klimasatsmilder!

Nå kan du søke om opp til 12 milloner kroner.

Hele 200 millioner kroner skal deles ut til kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak gjennom Klimasats-ordningen i 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjektene man kan søke om er klimavennlig areal- og transportplanlegging,  klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring (her inngår klimavennlig innkjøp og bygg og anlegg). Nytt av året er at rammene er utvidet og at man kan søke om inntil 12 millione for blant annet omstilling av transportsektoren.

Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring. Der er derfor også mulig å søke om forprosjekter for klimagassreduserende tiltak, for å komme fra ord til handling og milder til å opprette interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Søkere blir oppfordret til å samarbeide, også med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private.

Mer om støtteordningen, kriterier og rammer kan du lese her.

Søknadfristen er 15. februar.

Greensight bidrar gjerne med informasjonen du trenger for å bygge et godt prosjekt og en god søknad. Vi har erfaring med å jobbe med kommuner og fylkeskommuner og spesielt bred erfaring og kompetanse knyttet til omstillingsprosjekter rettet mot transport.

Kontakt Hilde Holdhus for mer informasjon.

+47 40 20 39 05

hilde @ greensight.no

 

 

1000 hydrogenlastebiler, Nikola Tre og Sveits

Nyttetransport på hydrogen rykker stadig nærmere norske veier, og lanseringen av Nikola Tre gir fantastiske muligheter for norske transportselskaper.

Men vi blir nok ikke de første som ruller ut infrastruktur og hydrogenbasert nyttetransport i stor skala først, der slår sveitserne oss med god margin. Seks store aktører som eier flåter av lastebiler og drivstoffleverandører og har slått seg sammen, benyttet innkjøpsmakten sin og inngått samarbeid med Hyundai og H2 Energy som skal levere 1000 hydrogenlastebiler og tilhørende til forsyning av hydrogen til konsortiet fra 2019 til 2023. Hyundailastebilene veier 18 tonn, har 400 km rekkevidde og oppgir at de kan fyller hydrogen med 350 bar på rundt 7 minutter.

Egenskapene er sammenlignbare med de lastebilene Norges største transportfirma ASKO får, i følge de siste opplysningene, levert i slutten av desember. Disse, totalt fire stykker, er et norsk pionerprosjekt og utviklet i samarbeid med Scania. I motsetning til det sveitsiske prosjektet er disse, som så mange andre lignende lastebiler, bygget på skreddersøm og kostnader deretter. Prosjektet, som også består av en egen fyllestasjon, er viktig for å synliggjøre og teste teknologi, men vil trolig ikke utløse et rush av bestillinger fra andre transportører før masseproduksjon er et faktum.

Inspirert av de framoverlente sveitetserne lanserte derfor Norsk Hydrogenforum en visjon om tusen hydrogenlastebiler på norske veier innen 2023 under Arendalsuka 2018. Visjonen ble utarbeidet i samarbeid med Greensight som undersøkte effektene å erstatte litt over en prosent av den norske lastebilparken. De to viktigste funnene var at dette ville senke prisen på hydrogenlastebiler fra til rundt 1,8 millioner, gitt en produsjonslinje på tusen lastebiler i året. Den viste også at det ville gi hydrogenpriser som var konkurransedyktige med dagens dieselpris – også med rabatter for storforbrukere. Ikke minst viste rapporten også til mulige synergier med andre næringer, for eksempel maritim sektor.

Det er ennå ikke noe som tyder på at et konsortium av samme slag er på trappene her i Norge. Det nærmeste vi kommer visjonen ble lansert av hydrogenlastebilprodusenten Nikola tildigere i uken. Lastebilen har til og med fått navnet Nikola Tre, altså tallet tre på norsk, og det er signalisert testing i Norge fra 2020 og serieproduksjon fra 2023. Selskaper som ønsker å reservere en Tre, kan allerede gjøre det på nettsidene til Nikola. Lastebilen er angitt til å ha en rekkevidde på mellom 500 til 1200 km, avhengig av konfigurasjon og lastekapasitet, og det er oppgitt at kan fylles på opp til 20 minutter med hydrogen med trykk på 700 bar. Det siste er spesielt interessant fordi dette er samme trykk som privatbiler bruker, og det gjør at stasjoner kan tilrettelegges for privatbilisme, noe som er mer krevende for 350 bar stasjoner. Et annet interessant aspekt med prosjektet er samarbeidet med NEL og at satsningen er et viktig bidrag til videre utvikling av den norske hydrogennæringen.

Det blir spennende å se om det er Nikola Tre som skal til for å få fart på hydrogen til tungtransport i Norge.