Oppføringer av Celine Solstad

Uke 32: Grønt lys for hydrogenprosjekter

havvind grønt hydrogen

 

Denne uken kan vi lese om at Greenstat skal kartlegge teknologi og pris for offshore hydrogenproduksjon fra havvind. Flere grønne prosjekter har fått grønt lys denne uken: I Australia fortsetter et prosjekt for karbonnegativt hydrogen, mens økt støtte gjør at WESTKÜST100-prosjektet i Tyskland kan igangsettes. Denne uken har vi fått innblikk i den spanske hydrogenstrategien, der det planlegges minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030. Til slutt kan vi lese om testing av hydrogen til oppvarming i britiske hjem.

 

Greenstat vil produsere hydrogen på Norges nye havvindfelt

Like før sommeren åpnet regjeringen Sørlige Nordsjø II for havvind-søknader. Greenstat og partnere skal kartlegge både teknologi og pris for offshore elektrolyse, i tillegg til pris for frakt av komprimert eller flytende hydrogen.

Greenstat ser for seg en kombinasjon av å sende strøm til land i Norge eller utlandet, offshore installasjoner og offshore produksjon av hydrogen. De har fått utdelt 500 000 fra Vestland Fylkeskommune til utredning av optimal energibruk fra vindparken, et prosjekt som kjøres frem mot våren 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen og Høyskolen på Vestlandet.

Hydrogen kan benyttes i gassform, flytendegjøres eller bli foredlet til ammoniakk. En hydrogen-plattform vil kunne forsyne forbipasserende fartøy og fartøy innen havvindparken eller offshorenæringen. Universitetet i Bergen har søkt om støtte til å forske på ammoniakk som energibærer. Et annet bruksområde for havvind fra området, kan være elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

havvind grønt hydrogen

Illustrasjon av hydrogenplatform i Sørlige Nordsjø II. Kilde: Greenstat


 

Verdens første karbonnegative hydrogenprosjekt

Denne uken har australske Hazer tatt en investeringsbeslutning om å fortsette sitt pilotprosjekt for karbonnegativt hydrogen. Det er verdens første prosjekt av sitt slag. Pilotprosjektet har en prislapp på 17 millioner dollar og vil produsere 100 tonn hydrogen og 380 tonn grafitt i året. Noe av hydrogenet vil brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av en brenselcelle.

Biogass hentes ut fra avløpsvann fra avløpsvannanlegget til Woodman Point i Vest-Australia, før det deretter blir konvertert til hydrogen og grafitt. Hazer bruker en jernmalm-katalysator for å splitte biogassen til hydrogen og grafitt. Prosessen er karbonnegativ ettersom den faste grafitten binder opp karbon som ellers ville blitt frigjort som CO2. Pilotprosjektet forventes å være i full drift i midten av 2021.


 

Grønt lys for grønt hydrogenprosjekt

Konsortiet som står bak WESTKÜSTE100-prosjektet får 30 millioner euro i støtte fra Tysklands departement for økonomi og energi. Det er til nå investert 89 millioner euro i prosjektet. Konsortiet planlegger blant annet å produsere grønt hydrogen, transportere det til gassnettverket og bruke det i industrielle prosesser. Elektrolyseanlegget vil få en kapasitet på 700 MW.

Konsortiet består av EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Heide kommune, Thåuga, thyssenkrupp Industrial Solutions, regionen Heides utviklingsbyrå og Westkåuste University of Applied Science. Støtten gjør at konsortiet kan gå i gang med den første fasen som strekker seg over fem år. I denne fasen vil det bygges en 30 MW elektrolysør for å produsere grønt hydrogen fra offshore vindenergi.

hydrogenprosjekt elektrolysør grønt hydrogen grønt lys

Kilde: WESTKÜSTE100


 

Innblikk i den spanske hydrogenstrategien

Spania planlegger minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030, i følge den spanske energiministeren. Strategien har enda ikke blitt publisert, men er ute på høring. Tiltakene som planlegges i strategien kan kutte utslipp på 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalent og vil koste ni milliarder euro.

Elektrolysørene vil lokaliseres nær forbrukerne for å minimere transport- og lagringskostnader. Det kommer også frem at andelen grønt hydrogen i industrien skal være på 25 prosent innen 2030. Spania planlegger også en utrulling av grønt hydrogen for busser, tog, havner og flyplasser.


 

Testing av hydrogen til oppvarming i Storbritannia

Tidligere har britiske aktører kunne fortelle at de planlegger en investering på 904 millioner pund for å gå over fra metan til hydrogen og biometan i det britiske gassnettverket. Nå planlegger britiske National Grid  et prosjekt til 10 millioner pund i nordvest England for å teste om hydrogen kan benyttes til oppvarming i hjem og for å redusere drivhusgasser fra industrien.

Fossile brensler, som gass, står for oppvarmingen av 85 prosent av hjemmene i Storbritannia. National Grid håper de kan gå i gang med konstruksjonen i begynnelsen av 2021 og starte prøveperioden i begynnelsen 2022. Den belgiske gassnettverkoperatøren Fluxy og britiske Northern Gas Networks deltar også i prosjektet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 31: Datasentre, hydrogenproduksjon og fyllestasjoner

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Sommerferie til tross, det skjer mye i hydrogenmarkedet. Datasentre har et stort energiforbruk verden over. Denne uken har Power Innovations og Microsoft rapportert om vellykket testing av hydrogendrevne datasentre med 48 timer sammenhengende drift. Det planlegges et 10 MW anlegg i Spania, samtidig som det undersøkes for industriklynge og verdikjede i nabolaget Portugal. Til slutt kan vi lese om planlegging av et nettverk for hydrogenstasjoner i Australia og at et norsk teknologiselskap vil benytte forlatte gassreservoarer til hydrogenproduksjon.

 

Ny rekord for hydrogendrevet datasenter

Power Innovations, et selskap innen energiløsninger, har driftet et datasenter i 48 timer ved bruk av  hydrogendrevne brenselceller. Dette er ny rekord for selskapet. Selskapet ønsker å vise at hydrogen kan være en levedyktig, langvarig og utslippsfri løsning til datasentre.

I USA brukes det 90 milliarder kWh elektrisitet per år. Gjennom forsøket har Power Innovations vist at hydrogendrevne brenselceller kan levere pålitelig og off-grid elektrisitet, og de kan brukes over en lengre tidsperiode som både hoved- og reserveforsyning av elektrisitet. Brenselcellene er et rent alternativ til diesel-aggregater.


 

Microsoft utforsker også muligheten for hydrogendrevne datasentre

Microsoft sine datasentre over hele verden krever betydelige mengder energi. Selskapet sier de ønsker å utforske flere karbonfrie teknologier som hovedforsyning, reserveforsyning og energilagring for datasentrene. De ønsker også å investere i klimaløsninger som trenger kapital gjennom Climate Innovation Fund. Microsoft har i tillegg avslørt at også de har gjennomført testing av hydrogendrevne datasentre i 48 sammenhengende timer.

Testing av brenselceller er en milepæl mot det overordnede målet om å være karbonnegativ innen 2030. I tillegg vil Microsofts daglige leder Lucas Joppa representere selskapet i Hydrogen Council, et globalt initiativ for ledende selskaper innen energi, transport og industri for å få fart på hydrogenøkonomien.

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Kilde: Microsoft


 

10 MW hydrogenanlegg i Spania

Energiselskapet Iberdrola og den kjemiske gruppen Fertiberia ønsker å bruke 150 millioner euro for å bygge en 100 MW solpark, 20 MWh litium-ion batterilagringssystem og en 20MW elektrolysør. Anlegget vil kunne produsere 720 tonn per år, som tilsvarer en daglig produksjon på i underkant av 2 tonn hydrogen.

Selskapene hevder prosjektet vil bli det største i Europa per dags dato. Anlegget skal bygges i Puertollano i Spania, og vil bli brukt i gjødselproduksjon ved Fertiberias eksisterende gjødselfabrikk. Hydrogenanlegget vil være i drift innen 2021.


 

Mulighet for industriklynge og verdikjede i Portugal

Som en del av prosjektet H2Sines, går de europeiske selskapene EDP, Galp, Martifer, REN og Vestas sammen for å evaluere muligheten for en industriklynge i Sines i Portugal. Selskapene har signert et memorandum for å undersøke mulighetene for å skape en verdikjede for hydrogeneksport fra Sines til Nord-Europa.

Hydrogenet vil også bli brukt nasjonalt i industri- og transportsektoren, i tillegg til at det skal injiseres i naturgassnettverket. I den første fasen skal det bygges et pilotanlegg på 10MW, som på sikt vil få kapasitet på 1 GW. Prosjektet er i tråd med målene som ble satt i den portugisiske hydrogenstrategien. Selve produksjonsanlegget har blitt omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering.


 

Infinite Blue Energy planlegger hydrogennettverk i Australia

Infinite Blue planlegger et nettverk av hydrogenstasjoner langs hovedveiene i Øst-Australia. Selskapet vil levere grønt hydrogen til NewVolt Infrastructure som en del av en ny avtale mellom partene. Nettverket vil bestå av 17 fyllestasjoner og vil bli fordelt mellom Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaine. Det vil i tillegg bli mulig å lade elektriske kjøretøy på hydrogenstasjonene.


 

Norsk teknologiselskap jakter 200 millioner

Det norske teknologiselskapet Hydrogen Source planlegger å hente inn 200 millioner kroner for å teste og kommersialisere en metode for å fremstille hydrogen fra forlatte gassreservoarer. Selskapet har drevet laboratoriearbeid i ti år og skal nå teste teknologien i større skala.

Teknologien går ut på å utvinne hydrogen fra gassreservoarer på slutten av reservoarets levetid. Når hydrogen blir utvunnet i gassreservoar, vil forurensende bigasser og CO2 bli liggende i reservoaret mens hydrogenet stiger opp. Testingen vil foregå i 2021 og 2022 i Nord-Amerika, og selskapet har et mål om å levere hydrogen innen 2023 eller 2024.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 30: Grønt hydrogen, millionstøtte og infrastruktur

grønt hydrogen nettverk

Denne uken kan vi lese at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Også denne uken deles det ut flere millioner i støtte, denne gangen i USA og Storbritannia. Vi kan også lese om utvikling av brennerteknologi i glassproduksjon og at flere europeiske selskaper har gått sammen om å lage et forslag for infrastruktur for hydrogentransport. Til slutt skal vi til en multi-stasjon i Sør-Korea, der du kan kombinere hydrogenfylling og shopping.

 

Grønt hydrogen kan utkonkurrere blått hydrogen innen 2030

I en studie av IHS Markit kommer det frem at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Et nøkkelelement vil være kommersialisering av grønt hydrogen som en del av den globale dekarboniseringen.

I studien kommer det frem at kostnadene for grønt hydrogen har falt med 50 prosent siden 2015 og kan reduseres ytterligere med 30 prosent innen 2025. En hovedfaktor vil være oppskalering av hydrogenproduksjon.

I tillegg øker investeringene i power-to-X prosjekter, og IHS Markits forutser at det vil være en økning fra 30 millioner dollar i 2019 til mer enn 700 millioner dollar innen 2023. Et hydrogenprosjekt i 2023 vil typisk ha en oppstartskapasitet på 100 MW – hele ti ganger større enn verdens største anlegg per dags dato.


 

Millionstøtte i USA og Storbritannia

Den britiske regjeringen vil bruke 139 millioner pund for å støtte overgangen fra naturgass til grønt hydrogen. Støtten er en del av en forpliktelse på 350 millioner pund for å motivere til grønn oppreisning etter koronapandemien, og den vil bidra til å kutte utslippene i tungindustrien.

Det er ikke bare i Storbritannia det deles ut millioner. USAs energidepartement vil bruke 64 millioner dollar for å få store navn innen industri og den akademiske verden til å utvikle teknologier for å oppskalere hydrogenøkonomien i USA. Støtten er en del av H2@scale-programmet.


 

Hydrogen for å redusere utslipp i glassproduksjon

Det nederlandske glasselskapet CelSian, ingeniørgruppen DNV GL og 30 andre partnere har dannet et konsortium for å øke mengden hydrogen i energi-intensive produksjonsprosesser. I første omgang skal det gjennomføres laboratoriumtester over to år som vil starte neste måned i DNVGL sine lokaler i Groningen, Nederland.

Målet er å utvikle brennerteknologi som muliggjør en gradvis overgang fra naturgass til hydrogen. De ønsker et konsept som tillater brenning av 100 prosent hydrogen, men som også kan tillate 100 prosent naturgass for å gi en fleksibel løsning til industrien.


 

Forslag til infrastruktur for hydrogen

Denne uken har elleve europetiske selskap innen infrastruktur for gass presentert forslaget «European Hydrogen Backbone«. Forslaget presenterer en plan for infrastruktur for hydrogentransport.

Selskapene Enegás, Energinet, Fluxus Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas og Teréga sine undersøkelser viser at den eksisterende infrastrukturen for gass kan brukes og modifiseres for hydrogentransport til en moderat pris.

Det forventes et hydrogennettverk på 23 000 km innen 2040, der 75 prosent av rørledningene vil være konverterte rørledninger for naturgass. Nettverket vil få en pris på rundt 27-64 milliarder euro, med en pris på 0,09-0,17 euro per kg hydrogen per 100km. Nettverket vil gi gode muligheter for en kostnadseffektiv transport over store distanser i Europa.

Tidligere har vi kunne lese om tyske aktører som planlegger verdens største hydrogennettverk på 1200 km innen 2030. Dette vil bare bli en liten del av det europeiske nettverket som nå skisseres.

grønt hydrogen nettverk

Hydrogennettverket. Kilde: European Hydrogen Backbone


 

Multi-stasjon i Sør-Korea

Sør-Korea ønsker å bygge en multi-stasjon som vil inneholde en rekke fasiliteter som bilføreren kan underholde seg med mens bilen lader eller blir fylt. Stasjonen skal inneholde ladestasjoner, hydrogenstasjoner og shoppingmuligheter. «Mega Station»-prosjektet er et steg på veien for å nå målet om å at én av ti solgte biler er hydrogendrevne eller elektriske fra 2022.

Sør-Korea skal bruke 58,4 millioner dollar for å etablere stasjonen som et prøveprosjekt i 2021 til 2022, og den vil bygges i Seoul eller Ilsan.  Innen 2025 vil det bygges ytterligere tre stasjoner fordelt i landet til 250 millioner dollar.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 29: Fyllestasjoner, busser og investeringer

Kollsnes hydrogen produksjon biogass

Det har lenge vært usikkert hva som kom til å skje med  Uno-X sine hydrogenstasjoner i Norge. Denne uken kom fasiten og Uno-X gir opp hydrogensatsingen. Heldigvis satses det andre steder, og vi kan lese om nye fyllestasjoner i Japan, Sveits og Madrid. Det har også blitt presentert store summer innen hydrogen. Et norsk pilotprosjekt får 77 millioner kroner i støtte fra Enova, i tillegg til at Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen. Til slutt kan vi lese om mulighet for forhåndsbestilling av hydrogenbusser fra Ungarn.

 

77 millioner kroner til pilotprosjekt utenfor Bergen

Sotra-selskapet Coast Center Base (CCB) og den norske teknologibedriften Zeg Power får 77 millioner kroner fra Enova for å utvikle et pilotanlegg for produksjon av hydrogen fra biogass på Kollsnes. Anlegget vil i første omgang produsere 700 kilo hydrogen i døgnet, men ambisjonene er mye større enn det.

Zeg Power står for produksjonsteknologien, mens CCB skal eie og drifte anlegget. I første omgang skal det produseres 30 kg hydrogen i timen fra biogass. Videre skal det bygges et anlegg som kan produsere 600 kg per time fra naturgass.

Naturgassen skal hentes fra Nordsjøen, mens CO2-en som spaltes i produksjonen skal transporteres til havbunnen som en del av Equinors prosjekt «Northern Lights». En mulighetsstudie viser at det kan bli produsert opptil 21 tonn hydrogen i timen på Kollsnes – det tilsvarer 184 000 tonn hydrogen i året.


 

Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen

Queensland har et av de største kullreservoarene i Australia. Nå ønsker regionen en økt satsing på fornybar energi, der byen Gladstone skal stå i sentrum. Myndighetene i Queensland investerer 19 millioner dollar i en framtidig industri for grønt hydrogen. Fondet skal få i gang prosjekter som vil bli sentrale i utviklingen av en industri for grønt hydrogen i regionen.

Gladstone er en havneby og har markert seg som et sentralt område for framtidig produksjon og eksport av hydrogen. Regionen har et av landets største kullreservoarer og fondet vil være et steg i riktig retning for en grønnere industri og fremtid.


 

Flere hydrogenstasjoner åpnet

Det har blitt åpnet en rekke hydrogenstasjoner rundt om i verden denne uken. Japan har et mål om 320 hydrogenstasjoner innen 2025 og den nyåpnede stasjonen i Nagoya Nakagawa blir den 27. stasjonen i Aichi. Stasjonen er et samarbeid mellom Air Liquide og Japan H2 Mobility.

Øst-Sveits sin første fyllestajon for hydrogen er nå åpnet på drivstoffkjeden AVIA sin stasjon i St.Gallen. Det er den første hydrogenstasjonen til AVIA. I løpet av året vil ytterligere fem stasjoner bli åpnet mellom Lake Constance og Lake Geneva. Stasjonene vil tilby grønt hydrogen for nyttekjøretøy (350 bar) og biler (700 bar).

Det planlegges også for en hydrogenstasjon  i Madrid i Spania. Stasjonen vil være en del av EO-net-prosjektet som koordineres av Enagás, og Europakommisjonen vil støtte utviklingen av denne stasjonen. Hydrogenstasjonen vil bli den første i Spania med et trykk på 700 bar og hydrogen vil bli distribuert gjennom det transeeuropeiske transportnettverket.


 

Uno-X gir opp hydrogensatsing

Eksplosjonen på Uno-X sin hydrogenstasjon i Sandvika i fjor sommer førte til nedstenging av hydrogenstasjoner over hele landet. Nå gir UNO-X opp hydrogensatsingen og trekker seg fra samarbeidsprosjektet for hydrogenstasjonene.

Uno-X har tre hydrogenstasjoner og flere under planlegging. Hydrogenstasjonene har vært driftet av Uno-X Norge, mens Uno-X Hydrogen har levert hydrogen til fyllestasjonene. Uno-X Hydrogen er et samarbeidsprosjekt mellom Uno-X Energi, Nel og Nippon Gases Norge. Nel vil nå overta Uno-X Energi sine aksjer i Uno-X Hydrogen. Det er enda uklart hva som vil skje med stasjonene. Uno-X kommer ikke til å drifte hydrogenstasjoner de kommende årene, og de ser på løsninger for utstyret som står på anleggene Uno-X eier.

hydrogenstasjon uno-x bergen

Uno-X sin hydrogenstasjon i Bergen. Kilde: Uno-X Norge


 

GOLDI Mobility klar til å ta imot forhåndsbestillinger

Det ungarske selskapet GOLDI Mobility er klar for å ta imot forhåndsbestillinger av deres hydrogendrevne buss GOLDiON. Den kommer i to versjoner, GOLDiOn H12 og GOLDiON H18, og bussene er henholdsvis 12 og 18 meter.

I den første fasen ble en prototype av GOLDiON H18 utplassert i Ungarn. I fase to skal selskapet skaffe flere brenselcelle-drivlinjer, montere 12 meters og 18 meters busser i Ungarn og starte utrulling av bussene til Europa. I den tredje fasen ønsker GOLDI Mobility å montere drivlinjene lokalt i Ungarn med et mål om å redusere kostnadene for bussene.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Karrieremulighet innen maritime fornybare energiløsninger

Ship docing to container dock maritime

Vil du være med å styrke Greensight som en sentral aktør innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger?

Greensight er et ambisiøst selskap som leverer råd, analyser og beslutningsunderlag til offentlige og private virksomheter som ønsker å kvitte seg med fossile energiløsninger. Selskapet er et datterselskap av Greenstat og har siden starten i 2017 jobbet med en rekke ulike problemstillinger for ulike kunder:

 • Hva skal til for å bygge en lønnsom verdikjede for flytende hydrogen til maritim sektor?
 • Hvordan bygge lokale markeder for hydrogen for å sikre lønnsom hydrogenproduksjon?
 • Hvordan kan et øysamfunn bli selvforsynt med energi?
 • Hvilken type null/lavutslipps kjøretøy/fartøy bør din virksomhet velge?

Vi har jobbet tett med alt fra klynger som NCE Maritime Cleantech til NEL hydrogen, og har mange spennende kunder, særlig innen hydrogensegmentet. Vi jobber tett med andre rådgivingsmiljø og har et stort nettverk vi kan dra veksler på. Greensight har per i dag spesialkompetanse innen transportsektoren og verdikjeden for hydrogen, men ønsker på sikt å tilby kompetanse innen alle relevante områder knyttet til grønn energi. Den nye stillingen vil bidra til å øke Greensight sin kompetanse innen maritime applikasjoner.

Vi søker en kreativ og idérik ingeniør som har et personlig engasjement og initiativ i det grønne skiftet.  Du får i stor grad muligheten til å forme din egen stilling. Stillingen er nyopprettet, og du vil få en selvstendig rolle med å styrke Greensight som en sentral aktør innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger. Greensight er en del av et gründermiljø i en spennende utvikling.

Stillingstittel: Energirådgiver maritime applikasjoner

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Initiering, gjennomførelse og ledelse av prosjekter
 • Tekniske vurderinger, utredninger, rådgivning og utarbeidelse av løsningsbeskrivelser
 • Teknoøkonomiske lønnsomhetsanalyser og vurderinger. Analyse og vurdering av verdikjeder
 • Logistikk- og infrastrukturvurderinger
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med kunder, teknologileverandører og andre naturlige samarbeidspartnere – internt og eksternt

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor eller Master innen ingeniør-relaterte fag
 • Erfaring fra maritim bransje er et krav, fortrinnsvis fra rederivirksomhet, verfts- eller leverandørindustrien.
 • Kompetanse / kjennskap til brenselcelle teknologi (hydrogen) er en fordel.
 • Erfaring med prosjektledelse / prosjektgjennomføring
 • Selvstendig, ansvarsbevisst, nøyaktig og ryddig
 • Genuin interesse for å bidra på tvers av organisasjonen
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Frist: 09.08.2020

Kortfattet søknad med CV sendes inn snarest.

SØK HER

 

Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inn til annet er avtalt.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Daglig Leder Hilde Holdhus; på tlf. 402 03 905

Energianalytiker Mons Ole Dyvik Sellevold; på tlf. 412 65 424

Rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825.

Uke 27: Hydrogen, ammoniakk og lastebiler

hydrogen lastebil

Flere land har den siste måneden offentliggjort sine hydrogenstrategier. Denne uken kan vi lese om en islandsk visjon for hydrogen frem mot 2030, i vente på et veikart for hydrogen. California går i front for utslippsfrie lastebiler og stiller krav til produsenter om nullutslipp innen 2045, mens en samarbeidsgruppe bestående av et norsk selskap har fått 20 millioner i støtte til testing av en ammoniakkdrevet firetakter. Vi skal også en tur til Frankrike, Storbritannia og Tyskland, der det planlegges fyllestasjoner og hydrogenanlegg.

 

Island: Hydrogen sentral i visjon mot 2030

Selskapet Islandic New Energy har etablert en visjon som beskriver hydrogen sin rolle i den islandske energiovergangen. Visjonen strekker seg til 2030 og vil være den første byggeklossen mot et fullskala veikart for hydrogen på Island frem mot 2050. Veikartet planlegges ferdig innen 2025. Island har satt et nasjonalt mål om karbonnøytralitet innen 2040, noe som ikke vil være mulig uten hydrogen. Det er i dag to hydrogenanlegg på Island.

Transport står for store deler av klimagassutslippet på Island. Elektrifiseringen av transporten har vært vellykket, men Island vil likevel ha utfordringer med å nå Parisavtalens mål om en utslippsreduksjon på 29 prosent. I visjonen kommer det frem at implementering av hydrogen og brenselcelleteknologi kan være en nødvendig for å nå både de nasjonale målene og målene i Parisavtalen. Det vil også være nødvendig å implementere intensiver for større kjøretøy og den maritime sektoren. Du kan lese visjonen her.


 

California går i front for utslippsfrie lastebiler

California Air Resources Board (CARB) har denne uken bestemt seg for å ta i bruk reguleringen “Advanced Clean Trucks”.Dette er den første reguleringen av sitt slag i verden. California krever at produsenter gradvis øker andel elektriske lastebiler, varebiler og pickup-biler fra 2024 frem mot 2035. I 2045 skal alle nye kommersielle lastebiler som selges i USA ha nullutslipp, som inkluderer elektriske og hydrogendrevne lastebiler.

Fra før, gjennom ZEVA kvoter, er det bestemt at transportselskaper fra California kun kan kjøpe elektriske busser fra 2029. I tillegg til dette vil det nå være reguleringer for elektrifisering av alle kommersielle kjøretøy, ikke bare busser. CARB sier at lastebiler er den største enkeltstående luftforurensningen fra kjøretøy og de tror Advanced Clean Truck Regulation vil akselerere overgangen mot nullutslipp lastebiler.


 

Air Liquide installerer fyllestasjon for høytrykk hydrogen i Frankrike

Air Liquide har annonsert at de skal installere den første fyllestasjonen for høytrykk hydrogen i Europa. Fyllestasjonen vil ha kapasitet til å fylle den første europeiske flåten for langtransport hydrogenlastebiler. Den vil bli satt i drift tidlig i 2022 og vil levere hydrogen til lastebilene i prosjektet HyAMMED. Stasjonen vil også bli designet for å fylle busser og andre kommersielle kjøretøy.

Stasjonen vil bli lokalisert på Air Liquides Fos-sur-Mer-område i Provence-Alpes-Côte d’Azur-regionen i Frankrike. Stasjonen vil levere 1000 kg hydrogen per dag med et trykk på 700 bar. Det være mulig å fylle opptil 20 lastebiler for langtranport per dag. I tillegg til Air Liquides investering, blir stasjonen bygget med støtte fra regionen og Europe Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.


 

20 millioner til ammoniakkdrevet firetakter

Teknologigruppen Wärtsilä vil, i samarbeid med Knutsen OAS Shipping AS, Repsol og Sustainable Energy Catapult Centre, starte verdens første, langtidstest i full skala av ammoniakk som drivstoff i en marin firetakts forbrenningsmotor. Dette ble mulig etter at selskapene mottok støtte fra Norges forskningsråd på 20 millioner kroner gjennom DEMO 2000 programmet.

Testingen i full skala kan bane vei for bruk av ammoniakkmotorer i fartøy i årene som kommer, og flere skipseiere har vist interesse for denne muligheten. Testingen vil også gi en innsikt i den langsiktige bruken av en ammoniakkmotor relatert til de andre systemene i fartøyene, og ikke minst i sikkerhet.

Langtidstestene skal utføres på Sustainable Energy sitt anlegg på Stord, med oppstart i første kvartal av 2021. Når testfasen er fullført, kan det neste steget være å teste ammoniakk i ekte fartøysoperasjoner. Det vil være behov for 600 til 900 millioner tonn dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk.

wartshila ammoniakk hydrogen testfasilitet

Fra Wärtsilä sine testfasiliteter i Vaasa, Finland. Kilde: Wärtsilä


 

Equinor planlegger hydrogenanlegg i Storbritannia

Denne uken lanserte Equinor et prosjekt for å utvikle et av verdens første anlegg for storskalaproduksjon av hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS). Prosjektet går under navnet Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) og vil være starten på dekarboniseringen av industriklyngen i Humber-området.

Anlegget vil bli bygget i Saltend Chemicals Park nær Hull. Prosjektet skal redusere utslippene fra industriparken med nærmere 900 000 tonn CO2 i året. Equinor og partnerne vil ta en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med potensiale for produksjon i 2026.


 

Grønt hydrogenanlegg i Tyskland

Apex Energy har nylig innviet et produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Laage, Tyskland som skal levere elektrisitet og varme til Apex Energy sine to hovedkvarter. Utstyret er levert av McPhy, og satsingen er i tråd med hydrogenstrategien utviklet av de tyske myndighetene. McPhy har installert en elektrolysør på to megawatt som vil produsere 300 tonn grønt hydrogen per år.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 26: Hydrogensatsing i Skandinavia

hydrogen produksjon

Det er flere skandinaviske nyheter denne uken. Et utvalg representater fra Ap, Sp, SV og MDG mener Norge bør gå inn for storskala hydrogenproduksjon, samtidig som Greenstat ønsker mobile fyllestasjoner for å løse utfordringer knyttet til kjøretøy og fylling. Inlandsbanan i Sverige går over til hydrogen når togene skal moderniseres og renoveres. Vi kan også lese om at Nederland investerer milliardbeløp i et hydrogenanlegg i Danmark, og at en dansk ambisiøs klimaavtale har blitt godkjent. Til slutt en sak fra Australia.

 

EU vurderer gigamål for hydrogen

I et lekket utkast av hydrogenstrategien kommer det frem at EU vurderer et mål om 40 gigawatt grønt hydrogen innen 2030. Det grønne hydrogenet vil være produsert ved fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann og blir dermed fullstendig utslippsfritt. Strategien var opprinnelig ventet senere denne måneden, men er nå utsatt til 8.juli.


 

Hydrogen kan bli «game changer» for Norge

Et utvalg med representanter fra Ap, Sp, SV og MDG mener Norge bør gå inn for storskala hydrogenproduksjon og har en visjon om 400 000 tonn i året innen 2030. Hydrogen er en stor industriell mulighet for Norge og beskrives som en «game changer», slik som oljen var i sin tid.

Utvalget, i regi av Tankesmien Agenda, har lagt fram en rapport med flere ideer til nærings- og industriprosjekter som kan sikre grønn vekst i Norge. De mener at det trengs konkrete og ambisiøse mål for grønn og rettferdig næringsutvikling i Norge. Manglende pengeløfter og tallfestede mål for hydrogenmarkedet ble en skuffelse for mange da den norske hydrogenstrategien ble presentert for noen uker siden.


 

Mobile fyllestasjoner fra Greenstat

Greenstat, Zero Emission Yachting og Green H2 Norway ønsker å etablere et system for mobile fyllestasjoner: de ønsker å tilby hydrogen direkte fra en lastebil som kjører rundt og fyller tanken til kunder. Det har vært utfordringer knyttet til hva som må komme først, hydrogendrevne kjøretøy eller hydrogenproduksjon og -fyllestasjoner. Selskapene mener at mobile fyllestasjoner kan løse dette problemet.

Mobile fyllestasjoner vil også være godt egnet for små- og mellomstore båter, for eksempel kystnære havbruksbåter eller fritidsbåter. Fritidsbåter er den tredje største utslippskilden i norske farvann. Hydrogenfylling direkte fra en lastebil vil være en fleksibel løsning for havner der det ikke er etablert et marked for stasjonære hydrogenstasjoner. Lastebilene kan også levere hydrogen til blant annet byggeplasser og forskningsaktiviteter.

En slik løsning er allerede på plass i Sør-Korea ved bruk av flytende hydrogen. Dette er også en løsning som kan brukes i Norge, dersom det blir etablert en LH2-produksjon i Glomfjord eller på Mongstad.


 

Hydrogen sentralt i strategi for Inlandsbanan

Den svenske jernbanen Inlandsbanan, som går mellom Gällivare og Mora, har valgt hydrogen som sin strategi. Målet er at togene skal gå på hydrogen når den planlagte moderniseringen og renoveringen av banen er ferdig i 2024.

I Norrland er det muligheter for å produsere grønt hydrogen fra vind-, sol- og vannkraft. Dersom svenskene lykkes, vil Inlandsbanan være et pilotprosjekt for andre ikke-elektrifiserte banestrekninger både i Sverige og resten av verden. I en mulighetsstudie av Greensight kommer det frem at et hydrogenanlegg på Meråker kan være en framtidig leverandør av hydrogen til nettopp Inlandsbanan.

inlandsbanan hydrogen

Kilde: Inlandsbanan


 

Nederlandsk milliard til Danmark

Nederland investerer 1,44 milliarder norske kroner i et storskala hydrogenanlegg på 100 megawatt i Danmark. Anlegget skal produsere hydrogen og andre drivstoff som kan lages fra ren strøm.

Ettersom Danmark overoppfyller sine fornybarmål, kan de etter EU-reglene hjelpe Nederland med å nå sine. Hydrogenanlegget vil benytte seg av fornybar energi levert fra de store havvindprosjektene som er underveis i Danmark. Det skal blant annet bygges to energi-øyer utenfor Danmark.


 

Godkjennelse av ambisiøs klimahandling

Dansk regjering og et bredt flertall i Folketinget har godkjent en ambisiøs, ny klimaavtale som inkluderer bygging av verdens første energi-øyer, én gigawatt offshore vindpark ved Hesselø og en utslippsreduksjon på 70 prosent innen 2030. Kraften som genereres ved energi-øyene kan brukes til å produsere grønt hydrogen som kan benyttes i industri eller transport.

Det planlegges til sammen to energiøyer som vil være verdens første av sitt slag. Det skal bygges en kunstig øy på tre gigawatt i Nordsjøen, i tillegg til at Barnholm skal bli en energiøy. Øyene skal være tilknyttet opp mot fem gigawatt offshore vindkapasitet innen 2030. Et konsortium bestående av Danmarks tre største pensjons- og energiselskaper skal finansiere og drifte energi-øyen i Nordsjøen.


 

Nord-Queensland første anlegg for grønt hydrogen

Sun Metals skal bygge Nord-Queenslands første anlegg for grønt hydrogen ved sitt sinkraffineri i Townsville. Prosjektet er i gang etter å ha fått støtte på 5 millioner dollar fra Hydrogen Industry Development Fund.

Den første fasen vil være begynnelsen på utvikling av en industri for grønt hydrogen i Townsville, og Sun Metals håper på eksportmuligheter på sikt. Selskapet har allerede bygget en 125 MW solpark i nærheten av raffineriet, som vil levere opp mot 30 prosent av anleggets energibehov.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 25: EU-press, ammoniakk og transport

EU-press, ammoniakk og transport: bilde viser en lufttaxi

I ukens nyheter kan vi lese om at flere europeiske land legger press på EU, samtidig som Skottland oppretter et fond på 62 millioner pund for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken står transport sentralt: ammoniakk pekes på som en løsning innen skipsfarten, spanske selskaper vil produsere syntetisk drivstoff fra hydrogen, Frankrike støtter planer for hydrogendrevne luftfartøy og et israelsk selskap utvikler en hydrogendrevet lufttaxi.

 

Europeiske land legger press på EU

Forrige uke presenterte Tyskland sin hydrogenstrategi. Nå krever Tyskland, Østerrike, Nederland, Luxemburg, Belgia, Frankrike og Sveits at EU-kommisjonen legger frem en strategi som legger til rette for grønt hydrogen. Landene har skrevet en felles deklarasjon der de presenterer flere krav til EU-kommisjonen.

Landene ønsker mer samarbeid om hydrogen, og at det skal være fokus på grønt hydrogen. De ønsker at EU-kommisjonen legger fram en handlingsplan med konkrete mål for hvordan EU skal være fra 2030, der det kommer frem hvor mye CO2 som skal kuttes. De ønsker også å få utarbeidet et lovforslag som kan gjøre det mulig å oppnå målene.


 

Støtte til hydrogenprosjekter i Skottland

I flere av nyhetsoppdateringene de siste månedene har vi kunne lese om redningspakker for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken har Scotland opprettet et fond på 62 millioner pund for å støtte bedrifter innen olje-, gass- og energisektoren over de neste fem årene.

Fondet vil ha fokus på den nordøstlige delen og vil støtte prosjekter med netto nullutslipp, blant annet prosjektene ACORN CCS & ACORN Hydrogen, Aberdeen Vision og Aberdeen Hydrogen Hub. Støttepakken er i tråd med ambisjonene om å bli en verdensleder innen overgangen til netto nullutslipp, samtidig som det hjelper Scotland å nå målsettingene sine innen klimaendring.


 

Rapport: Ammoniakk løsning for å avkarbonisere skipsfarten

En ny rapport fra Klimastiftelsen peker på ammoniakk som løsningen på skipsfartens klimaproblem, og at det vil være den raskeste veien for å avkarbonisere den havgående flåten. Ammoniakk kan brukes både i brenselceller og i forbrenningsmotorer. Ammoniakk spaltes til nitrogen og hydrogen enten i forkant eller direkte i brenselcellene, der hydrogen blir brukt til å produsere elektrisitet.

Ammoniakk kan produseres karbonfritt, det kan enkelt lagres og transporteres, det har høyere energitetthet enn andre karbonfrie alternativer og billigere strøm fører til billigere karbonfri ammoniakk.

Det vil være et behov for 600 til 900 millioner tonn ammoniakk dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk. Det trengs mer forskning og utvikling før teknologien kan bruke ammoniakk direkte. Både MAN Energy Solutions og Wärtsilä jobber for å tilpasse gassmotorer til å benytte ammoniakk. Rederiet Eidsvik, Equinor og 14 teknologipartnere skal frem til 2023 utvikle en helt ny brenselcelle og et system for å benytte ammoniakk til bruk på skip.


 

Anlegg for syntetisk drivstoff i Spania

Den spanske oljegiganten Repsol planlegger å bygge et av de største anleggene i verden for syntetisk drivstoff som gir netto nullutslipp.  Anlegget vil bygges ved havnen i Bilbao og får en prislapp på 60 millioner euro.

Petronor, en av Spanias største industrielle aktører, og Ente Vasco de la Energía, energibyrået i regionen Baskerland, skal være en del av prosjektet. Anlegget vil kombinere grønt hydrogen med CO2 lagret ved Petronors raffineri.  Det forventes at anlegget vil være i drift innen fire år. I den første fasen vil 50 tønner med syntetisk drivstoff bli produsert hvert år, med netto nullutslipp av CO2 i hele produksjonssyklusen. Det vil være mulighet å skalere opp produksjonen dersom den første fasen er vellykket.

repsol hydrogen syntetisk drivstoff

Illustrasjon av prosjektet. Kilde: Repsol


 

Hydrogendrevne luftfartøy

Den franske transportministeren har annonsert at departementet vil støtte planer for å lansere luftfartøy med grønt hydrogen som drivstoff fra 2035. Den første prototypen vil bli presentert mellom 2026 og 2028.

Ifølge franske medier planlegger myndighetene å bruke 1,5 milliarder euro i offentlig støtte på forskning og utvikling i løpet av de neste tre årene, med et overordnet mål om å få et karbonnøytralt luftfartøy innen 2035. Det vil være en utvikling å få tilstrekkelig energitetthet uten at vekten blir for stor, i tillegg til at det blir nødvendig å se på sikkerheten for lagring av hydrogen om bord i luftfartøy.

Det er ikke bare Frankrike som satser på hydrogendrevne luftfartøy. Israels Urban Aeronautics Inc., leder innen VTOL (Vertical Take-off and Landing) luftfartøy, har inngått en avtale med HyPoint Inc. for å akselerere innlemmelsen av brenselceller i luftfartøyet CityHawk eVTOL. CityHawk skal benyttes som kommersiell lufttaxi og redningsfartøy, og HyPoint vil levere brenselcellesystemet som skal benyttes. CityHawk er en seksseters eVTOL uten ytre vinger eller rotorer og skal bli satt i drift i 2028.

Hydrogen lufttaxi Urban Aeronautics Inc

Urban Aeronautics Inc hydrogendrevne lufttaxi Kilde: Urban Aeronautics Inc


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 24: Hydrogendrivstoff, strategier og utslippskutt

Norsk e-fuel AS hydrogen flydrivstoff

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi blant annet lese om det norske selskapet Norsk e-Fuel AS, som ønsker å produsere hydrogenbasert flydrivstoff, og at den tyske hydrogenstrategien endelig er presentert. Equinor ønsker å halvere utslipp, samtidig som Storbritannia nå har gått to måneder uten å forbrenne kull for å generere elektrisitet. Til slutt noen positive saker fra Island,  Uruguay og Sør-Korea.

 

Den tyske hydrogenstrategien

Denne uken har endelig Tyskland presentert sin hydrogenstrategi. Tidligere i uken skrev vi et blogginnlegg om hva som kom frem i det siste utkastet av strategien, uten at det var blitt enighet på alle områder. Nå er fasiten her. Hydrogenstrategien inneholder blant annet alle punktene som ble lovet under lansering av den økonomiske krisepakken forrige fredag.

Tyskland ønsker å bli verdensledende innen moderne hydrogenteknologier.  Myndighetene vil støtte hydrogenteknologier slik at de kan få etablere egne verdikjeder og markere seg i hydrogenmarkedet. Selve strategien spesifiserer ikke hvilke teknologier som skal brukes, men støtten gjelder kun for grønt hydrogen. 


 

Norsk hydrogenbasert flydrivstoff skal halvere CO2-utslipp

Norsk e-Fuel AS er et industrikonsortium som skal lage et bærekraftig, hydrogenbasert flydrivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral transportsektor. Det første produksjonsanlegget får lokasjon i Herøya industripark i Porsgrunn, og det vil produsere nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem største trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Det første anlegget vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter i året og er planlagt i drift i 2023. Kapasiteten skal tidobles frem mot 2026. Gjennom elektrolyse skal fornybar energi, vann og fanget CO2 konverteres til syngass, en gassmiks av karbonmonoksid og hydrogen.

Konsortiet, bestående av selskapene Sunfire, Climateworks, Paul Wurth og Valinor, har som målsetting å industrialisere Power-to-Liquid i Norge for det europeiske markedet.


 

Equinor vil halvere utslipp på norske skip innen 10 år

Denne uken annonserte Equinor planen for hvordan de skal kutte utslipp på det maritime drivstoffet de produserer og fra skipene de bruker. De setter mål som er på linje med dem som norske myndigheter og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen har satt.

Selv om det er olje og  gass som er hovedvirksomheten til Equinor, så innebærer virksomheten omfattende bruk av ulike fartøy. I tillegg produserer og selger Equinor maritimt drivstoff. Konserndirektør Irene Rummelhoff sier Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring.


 

Storbritannia to måneder uten forbrenning av kull

Denne uken har det gått to måneder siden Storbritannia brukte kull for å generere elektrisitet. For bare et tiår siden kom 40 prosent av elektrisitetsproduksjonen fra kull. Koronaviruset har bidratt til nedstengningen, men er ikke årsaken til dette alene. Den forrige rekorden var på litt over 18 dager. Energimiksen i Storbritannia blir stadig grønnere, og Storbritannia har blant annet den største offshore vindindustrien i verden.

Storbritannia ser også på muligheten til å bruke hydrogen til oppvarming, og nye studier viser at det er stor støtte for grønn gass i landets fremtidige energimiks. 20 prosent av deltakerne i undersøkelsen var positive til et hydrogengassnettverk.


 

Hydrogenanlegg på Island

Det islandske selskapet Landsvirkjun har tatt første steg i utviklingen av et 16MW hydrogenanlegg ved Ljósifoss vannkraftverk, 70 km utenfor Reykjavík. Selskapet har nå presentert prosjektet for distriktstyret i Grímsnes og Grafnings, som må godkjenne anlegget.

Grønt hydrogen vil bli produsert fra fornybar kraft. Ved full kapasitet vil anlegget produsere nok hydrogen til å drifte hele den offentlige transporten i Reykjavik.

ljosafoss vannkraftverk hydrogen

Ljósafoss vannkraftverk. Kilde: Landsvirkjun


 

Hydrogenlastebiler i pilotprosjekt i Uruguay

Uruguay henger seg på hydrogenbølgen ved å planlegge et pilotprosjekt der de skal sette ti hydrogenlastebiler i drift i hovedstaden Montevideo. Transportsektoren i landet står i dag for 70 prosent av den importerte oljen og 64 prosent av CO2-utslippene i landet.

Som et steg vekk fra fossile brensler, utforsker Uruguay grønt hydrogen for lastebiler. Landets lastebiler og bybusser er kun fire prosent av landets totale flåte, men har opp mot 50 prosent av nasjonens dieselforbruk.


 

Kreativ markedsføring for Hyundai

Hyundai og K-popgruppen BTS feiret verdens miljødag med en ny digital film som en del av Hyundais globale hydrogenkampanje. De håper å kunne nå yngre generasjoner og vise dem at hydrogen er en energibærer for fremtiden. Hyundai vil bruke kampanjen for å snakke om dagens miljøutfordringer og hvordan hydrogen kan være en del av løsningen. Som en del av kampanjen har Hyundai også laget en utfordring under emneknaggen #PositiveEnergy på den populære appen TikTok.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 23: Hydrogenstrategi endelig offentliggjort

Onsdag denne uken var det duket for den årlige hydrogenkonferansen, denne gangen som en digital konferanse. I forkant av konferansen ble den etterlengtede norske hydrogenstrategien presentert. Samme dag publiserte Statkraft nyheten om at de inngår samarbeid med en stålprodusent for produksjon av hydrogen i Mo i Rana. Vi skal også se på saker fra Tyskland, Frankrike, Sverige og Storbritannia.

 

Norge hydrogenstrategi

Forrige uke skrev vi at hydrogenstrategien skulle presenteres 29.mai. Redningspakkene ble lagt frem, men hydrogensatsingen lot vente på seg. Onsdag 3.juni, i forkant av hydrogenkonferansen, ble den endelig offentliggjort. I strategien varsler regjeringen en satsing på pilotprosjekter og demonstrasjonsprosjekter i Norge for å bidra til å skalere opp hydrogenproduksjonen. Det ble derimot ikke lagt frem penger eller tiltak til investeringer for å få på plass verdikjeder, som mange i hydrogenmiljøet hadde håpet på.

Olje- og energiminister Tina Bru forsvarer dette med at regjeringen har prioritert hydrogen i redningspakkene, og sier videre at en strategi først og fremst ikke er et bevilgningsdokument, men en kartlegging av mulighetene.

Strategien skal legge rammene for satsingen, mens pengene, regelverkene og de konkrete tiltakene derimot kommer som en del av budsjettene i de kommende årene. Hydrogenstrategien vil med andre ord forklare hvordan regjeringen vil jobbe med hydrogen fremover. Greensight har gjennomgått noen av de internasjonale hydrogenstrategiene som er vedtatt eller som skal bli vedtatt. Les mer om dem her.


 

Tyskland øremerker €9 milliarder for hydrogenekspansjon

Det har blitt øremerket 9 milliarder dollar som en del av Tysklands korona-redningspakke for å utvide hydrogenkapasiteten i landet.

Tyskland ser for seg en kapasitet opp mot fem gigawatt innen 2030, for ytterligere ekspansjon på fem gigawatt innen senest 2040. Dette vil koste omkring 7 milliarder euro, mens de resterende to milliardene skal bli brukt til samarbeid med land som allerede har en effektiv hydrogenproduksjon.

Vi har ventet lenge på den tyske hydrogenstrategien, men nå sier myndighetene i Tyskland at den vil bli presentert innen kort tid. Partene har så langt ikke kommet til enighet på alle områder.


 

Hydrogen i stålproduksjon i Mo i Rana

Samme dag som regjeringen la frem hydrogenstrategien, kom Statkraft med nyheten om at de i samarbeid med stålprodusenten Celsa i Mo i Rana skal produsere hydrogen. Først skal det utredes en mindre produksjonsenhet for hydrogen, men aktørene har et mål om å få i gang en produksjonslinje i løpet av 2022.

Celsa har inngått en intensjonsavtale med Statkraft og Mo Industripark om å lage en verdikjede for hydrogen. Ovnen der stålet smeltes drives på fornybar energi fra vannkraft, men når stålet skal varmes opp igjen for å bli valset til nye produkter, brennes det karbonmonoksid og olje. Planen er at Celsa skal kunne produsere armeringsstål uten klimagassutslipp ved å bruke hydrogen. For å skaffe hydrogen vil aktørene etablere et anlegg som produserer hydrogen fra elektrolyse. Prosjektet har fått navnet «Hydrogen Hub Mo».


 

Et steg nærmere fossilfri stålproduksjon i industriell skala

Også i Sverige har de et ønske om å gjøre stålproduksjon grønnere. SSAB, LKAB og Vattenfall gikk i 2016 sammen for å danne initiativet HYBRIT med ønske om å revolusjonere stålproduksjonen. Nå går prosjektet videre til en ny fase der selskapene planlegger konstruksjonen av et demonstrasjonsanlegg i industriell skala og skal finne en egnet lokasjon. Konstruksjonen av anlegget skal etter planen gå i gang i 2023 og bli satt i drift i 2025.

De aktuelle områdene som undersøkes er Vitåfors industriområde i Gällivare kommune og Svartön industriområde i Luleå. Konsultasjon med offentlige etater vil begynne i juni og selskapene vil velge lokasjon i september 2020. Hensikten med prosjektet er å demonstrere fullskala produksjon med en kapasitet på én million tonn stål i året. Dette vil være omlag 20 prosent av LKABs totale kapasitet i Malmberget og halve produksjonskapasiteten til SSAB i Luleå. Målet er å være de første i verden til å produsere fossilfritt stål innen 2026.


 

Power-to-X-to-Power demonstrasjon i Frankrike

Gjennom HYFLEXPOWER-prosjektet, skal et nytt konsortium utvikle verdens første power-to-X-to-power-demonstrasjon i industriell skala. Det vil bli benyttet en avansert hydrogenturbin. Den planlagte lokasjonen er på Smurfit Kappa PRF sitt område i Saillat-sur-Vienne i Frankrike. Prosjektet startet i mai, med et overordnet mål om drift opp mot 100 prosent hydrogen innen 2023.

Hensikten med prosjektet er å vise at grønt hydrogen kan bli produsert og lagret, for deretter å bli blandet opp til 100 prosent med naturgassen som allerede blir brukt i kombinerte varme- og kraftverk. En oppgradert industriell gassturbin fra Siemens vil bli brukt til å konvertere lagret hydrogen til elektrisitet og termisk energi.

Konsortiet består av Engine Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, Arttic, German Aerospace Centre (DLR) og fire europeiske universiteter. Budsjettet til prosjektet er på 15,2 millioner euro, der den europeiske kommisjonen gjennom Horizon 2020 Framework Program for Research and Innovation gir støtte på 10,5 millioner euro.

HYFLEXPOWER project hydrogen

Ilustrasjon av prosjektet. Kilde: Siemens


 

£900 infrasturkturplan for gassnettverk i Storbritannia

Britiske operatører planlegger å investere 904 millioner pund for å gå over fra metan til hydrogen og biometan i det britiske gassnettverket. Det er landets fem gassnettverkoperatører som står bak: Cadent, National Grid, NGN, SGN og Wales & West Utilities.

Selskapene ønsker å utvikle en infrastruktur i løpet av de neste fire årene som en del av Storbritannias økonomiske gjenoppretting fra koronaviruset og landets langsiktige plan om dekarbonisering. I første omgang må planen godkjennes av myndighetene og energiregulator Ofgem, og det ventes en investeringsavgjørelse i juli.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no