Klimamål i 2030: Storbyene viser vei – men hva med fylkene?

Det er ingen tvil om at de største byene baner vei mot et grønnere Norge. Det viser en oversikt over overordende klimamål i landets ti største byer og alle landets fylker som Greensight har utarbeidet på oppdrag for Klimapartnere.

De fem største byene har tydelige og ambisiøse klimamål på mellom 80 og 100 prosent klimagassreduksjon. Øverst troner Bergen med mål om nullutslipp i 2030. Altså langt over de 40-45* prosentene som er de nasjonale målene.

Ikke bare er målene til de fem storbyene klare og ambisiøse, de er godt kommunisert og enkle å finne. Og klimaregnskapene viser at det fungerer, alle reduserer utslippene kraftig, med unntak av Tromsø.

Verre blir det når man går litt nedover på listen. Det er vanskelig å finne informasjon om byene i det hele har klimamål, og i flere tilfeller forholder man seg til gamle og utdaterte klimaplaner med uklare målsetninger.

Få fylker med plan

Flere fylker har tydelig vist at de går foran med ambisiøse, grønne prosjekter, som f.eks. med innføring nullutslippsferger på samtlige nitten fylkeskommunale samband i Hordaland.

Men det er få av fylkene som har egne overordnede målsetninger og klimaplaner utover de nasjonale, og i mange tilfeller er målene og planene ikke knyttet opp mot nasjonale mål og vil dermed ikke automatisk fange opp de gradvise endringene til en mer ambisiøs nasjonal klimapolitikk som Parisavtalen og forpliktelser til EU legger opp til. Det gjør at de fleste fylkenes mål raskt blir utdaterte,  f.eks. har ingen av fylkene med endringen i utslippskrav for ikke-kvotepliktig sektor fra Granavolden ærklæringen*.

Agderfylkene med sitt Veikart Agder, Akershus, Buskerud og Oslo er de eneste som har mer ambisiøse mål enn de nasjonale med henholdsvis 60 prosent og 55/50 prosent. De resterende har 40 prosents utslipssreduksjon som mål der det er eksplisitt, men ofte har de klimaplaner uten klare utslippsmålsetninger og i noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om fylkene har noen klimamål og ambisjoner om utslippskutt i det hele tatt.

*Norske utslippsmål: 40 prosent i kvotepliktig sektor, og etter Granavolden ærklæringen har man økt til 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

Kart over klimamålsetminger for de ti største byene og alle fylkene i Norge. Illustrasjon: Haltenbanken

Grønt hydrogen fra grønne Kvinnherad

Forsidefoto: Jan Rabben/Kvinnherad kommune

Gode forutsetninger for å produsere hydrogen

Kvinnherad kommune har gode naturgitte forutsetninger for å produsere hydrogen, med en rekke større kraftverk og enda flere småkraftverk spredt rundt i kommunen.

Greensight har vært engasjert for å kartlegge et fremtidig hydrogenmarked og identifisere områder i kommunen som er best egnet for produksjon av hydrogen og plasseringa av hydrogenstasjon.

Daglig produksjon og salg av hydrogen

Etter vår vurdering er hurtigbåtsambandet mellom Bergen og Rosendal den mest sannsynlige storforbrukeren av hydrogen i nærmeste fremtid, med nytt anbud for sambandet tidligst i 2023. Basert på forventet forbruk for hurtigbåten, samt et visst innslag av personbiler og nyttekjøretøy, har vi anslått en daglig produksjon og salg av 600 kilo hydrogen.

Med utgangspunkt i dette har vi analysert flere scenario og kommet frem til en realistisk salgspris for hydrogen på mellom 40-55 kroner per kilo hydrogen ved produksjon fra 600 til 1000 kilo hydrogen daglig. Et slikt prisnivå er konkurransedyktig med diesel/bensin for landtransport og for nedre estimat ca 20 prosent høyere kostnader enn dagens drivstoffkostnader for hurtigbåten.

En produksjon av 600 kilo hydrogen krever i underkant av 20 MWh elektrisitet daglig og utgjør en kraftmengde småkraftverkene i kommunen ikke kan garantere gjennom året. Dersom man ønsker å samlokalisere hydrogenproduksjon med kraftverk er vår anbefaling å gjøre dette i Matre – i nærheten av Blåfalli-kraftverkene. Også fordi areal- og kraftbehovet gjør at lokalproduksjon nær hurtigbåtkaien kan være vanskelig å få til.

Studien har vært finansiert av Kvinnherad kommune og har i tillegg hatt en referansegruppe fra Sunnhordland Kraftlag, Kvinnherad Energi, Gasnor og Småkraftforeininga som viktige bidragsytere.

Les hele rapporten her!

Vil du vite mer om hvilke muligheter din bedrift eller kommune har innen hydrogenøkonomien?

Ta kontakt med daglig leder Hilde Holdhus på hilde@greensight.no eller telefon 402 03 905

En spennende uke hos Greensight

Enda en uke er ved veis ende og denne uken har vært ekstra spennende med deltakelse på flere arrangementer. Hilde Holdhus har vært i Rogaland på dialogkonferanse om hydrogen og Martin Larsen Hirth har deltatt på en spennende samling om regelverk og sikkerhet rundt flytende hydrogen.

Sikkerhet ved flytende hydrogen

I maritim sektor ser stadig flere på bruk av flytende hydrogen som en mulighet for å oppnå nullutslipp. I flytende form tar hydrogen mindre plass, men det må kjøles ned til minus 252,9 grader, noe som stiller store krav til all infrastruktur. Onsdag denne uken var Greensight til stede da hydrogenbransjen var samlet i Bergen for å få presentert funn fra forskningsprosjektene SH2IFT og PRESLHY. Her presenterte ledende forskningsinstitusjoner fra hele verden hvordan de jobber for å få mest mulig kunnskap om sikkerhetsutfordringer og hvordan disse skal håndteres. Greensight vil senere i år presentere en større studie om bruk av flytende hydrogen på Vestlandet.

Samfunnsansvar med mening

Martin har også gjennom vinteren vært mentor for elevbedriften Miljøposten ved Metis videregående skole i Bergen. Onsdag var det en stolt mentor som besøkte gjengen på Fylkesmessen for ungdomsbedrifter, med nylansert nettside og produkt. Som en del av vårt samfunnsansvar har det vært stas å kunne bistå ungdommer som tar miljøansvaret et steg videre og starter en elevbedrift for å begrense bruken av miljøskadelige produkter. Produktene som elevbedriften tilbyr helt uten skadelige stoffer og gjør det enkelt for alle å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Sjekk ut miljøposten

Hydrogen – Status Rogaland

Klimapartnere Rogaland inviterte onsdag til dialogmøte mellom brukere av hydrogen og industripartnere, for å få innspill til hvordan Rogaland skal benytte hydrogen i fremtiden. Hilde Holdhus holdt det overordnede innlegget om hvilke muligheter og sektorer som er mest aktuelle for hydrogen og oppfordret aktørene til å identifisere markedsmuligheter og koordinere tiltak på tvers av fylket.

Ta gjerne kontakt med oss om du trenger en oppdatering eller ønsker å vite mer om hydrogen.

Konkurransedyktig pris på hydrogen i Gloppen

Store muligheter og konkurransedyktig pris på hydrogen

Greensight har vært utførende rådgiver i prosjektet og vi har undersøkt mulighetene for lokalproduksjon av hydrogen i nærheten av Tine Byrkjelo. I samarbeid med Tine, Byrkjelo Kraft, Sogn og Fjordane Energi, Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune har man gjennomført et vellykket forprosjekt som viser at hydrogen kan konkurrere med diesel.

Rapporten fra forprosjektet konkluderer med:

  • Byrkjelo har alle naturressurser for å produsere hydrogen – tilgang på strøm fra nærliggende småkraftanlegg og rikelig med vann
  • Ved et hydrogenmarked på drøye 200 kilo, er prisen konkurransedyktig med diesel for Tine – dersom man regner med utgifter til bompenger- og ferjebilletter.
  • Det er mulig å spare betydelige summer i nettleie ved å hente strøm direkte fra småkraftverket
  • Tines to Nikola-lastebiler + et beskjedent konsum fra privatbilisme utgjør et daglig produksjonsbehov for 145 kilo hydrogen
  • Det er ikke identifisert noen tekniske showstoppere for videreføring i et hovedprosjekt

Bakgrunnen for arbeidet er Tines reservasjon av to hydrogendrevne lastebiler fra Nikola Motor. Planen er å benytte dem på den 1000 kilometer lange rundturen mellom meieriene på Byrkjelo og Jæren.

Med hydrogen som drivstoff kan de kjøre utslippsfritt, dersom det er produsert med fornybar energi, og kjøretøyene har lengre rekkevidde enn rene batteri-elektriske varianter, hvor batteripakkene foreløpig er for tunge for de lengste distansene.

Partnerne i prosjektet jobber nå med å identifisere øvrige lokale brukere av hydrogen for å øke markedet, samt å se Tines behov på Byrkjelo i en større vestlandsk sammenheng langs E39.

Oppdraget har vært finansiert av Gloppen kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Last ned hele rapporten her!

Vil du vite mer om hvilke muligheter din bedrift eller kommune har til å redusere utslipp fra tungtransport?

Ta kontakt med daglig leder Hilde Holdhus på hilde@greensight.no eller telefon 402 03 905