Hydrogen kan være konkurransedyktig for tungtransport innen 10 år

En årlig produksjon på 1000 hydrogenlastebiler fra en leverandør og en flåte på rundt 300 hydrogenlastebiler i Norge, vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel som drivstoff, dersom Enova-støtten opprettholdes. Uten støtte til kjøretøyene, er antallet rundt 800.

Men da er man avhengig av en koordinert utbygging av hydrogenproduksjon og fyllestasjoner som sikrer en lavest mulig pris på drivstoffet.

Du kan laste ned rapporten her.

Grunnlaget for sammenligningen er et kjøretøy som tilbakelegger 75 000 kilometer årlig og bruker hhv 4 liter diesel og 0,9 kilo hydrogen per mil.

Dersom vi følger grunnlagsdata fra Nasjonal Transportplan kan en slik konkurransedyktighet oppnå mellom 2025 og 2027.

Økt global produksjon for å få ned kjøretøyprisen

I dag er både kjøretøyene for dyre og infrastrukturen for hydrogenproduksjon til tungtransport fraværende.

For å få ned kjøretøysprisen må man få til serieproduksjon og egne produksjonslinjer fra leverandørene.

Ved kjøp av kjøretøy er det et betydelig innslag av kundetilpasninger, som vil komme i tillegg til estimatene vi har gjort her for det vi vil kalle et ”hydrogenchassis”. Vi har forutsatt at disse valgene, f.eks valg av skap, langt på vei foregår på samme måte og med samme kostnadsnivå som dagens løsninger.

Figuren under viser anslag på produksjonspris for et slikt chassis, gitt ulike årlige produksjonsvolum fra leverandør.

For utregningene har vi tatt utgangspunkt i Esoro-konsortiumet sin distribusjonsbil for sveitsiske Coop. 

Det er i hovedsak to større kostnadsfall. Det første er knyttet til overgang til serieproduksjon av kjøretøy, som inntreffer mellom 400 og 800 kjøretøy årlig, og et nytt fall for prisen på brenselscellesystem ved å gå fra 1000 til 10 000 enheter i året.

Større produksjonsanlegg gir lavere pris

Den andre hovedvariabelen i regnestykket er prisen på hydrogen. I dag selges den til 90 kr kiloet (700 bar til personbiler). Det er klare skalafordeler i produksjonen. Ved den minste produksjonsenheten oppnås en pris på 53,57 kr/kilo, mens en dobling i produksjonsvolum reduserer produksjonsprisen til 45,39 kroner. I analysene har vi lagt inn en avanse på 10 prosent for å anslå lavest mulig salgspris.

Det er relativt små forskjeller knyttet til produksjonspris i Norge. Aust-Agder er billigst med 51,43 kr/kg og Nord-Trøndelag er dyrest med 54,19 kroner/kg. Det skyldes i hovedsak ulikt nivå for nett- og tomteleie til produksjonsanlegget.

I rene drivstoffkostnader er hydrogen billigere enn diesel (rabattert snittpris for første kvartal i 2017) dersom hydrogen koster mindre enn 49,44 kr/kg.

Med en koordinert utbygging og full utnyttelse av produksjonen har vi estimert en mulig prisutvikling. Her er det estimert ut fra et daglig forbruk på 25 kg hydrogen per lastebil, men det viktigste er at hydrogenet har et marked, om det er lastebiler eller annet formål er mindre viktig.

 

Forsidefoto: Hydrogenlastebil produsert for sveitsiske Coop.